Teplovodné krby

Komínové teleso - všeobecne

Komínové teleso

Komín je jednou z najdôležitejších súčasti kúrenia.  Úlohou komína je čo najrýchlejšie odvetranie dymových spalín z pripojeného vykurovacieho zdroja. Najvhodnejším riešením je keď každý vykurovací zdroj - krb, kotol, pec majú svoj vlastný prieduch v komínovom telese pričom nesmú byť zanedbané ani jeho rozmery, kvalita materiálu a montáže prihliadajúc na to aký zdroj bude doňho napojený.

V súčasnosti sa komínové telesá realizujú ako trojzložkové konštrukcie zložené zo šamotových kruhových vložiek, tvrdenej tepelnej izolácie a odľahčených betónových tvárnic. Alternatívou môže byť aj antikorový trojvrstvový izolovaný komín a to hlavne z dôvodov nízkej hmotnosti v prípadoch nenarušenia statiky budovy alebo ako dekoračná súčasť budovy.

Vnútorný priemer a výška komínového prieduchu

Vnútorný priemer komínového telesa je závislý od budúceho vykurovacieho zdroja, ktoré bude naň napojené.  Podľa normy ČSN 734211 výpočet výšky komínových prieduchov pre túhe a kvapalne palivo, požaduje aby bol komín vyvedený nad hrebeň sedlovej strechy do výšky najmenej 650mm avšak len vtedy ak je vzdialenosť od hrebeňa strechy maximálne 2 metre. Riešenie pri väčšej vzdialenosti komína od hrebeňa sedlovej strechy (nad 2 metre) je v uhle -10 stupňov + 650 mm. Pri plochých strechách sa vyžaduje komínová výška  1500mm od atiky.

V podstate platí 4 m účinnej výšky komína s prieduchom 260 mm = 8 m účinnej výšky komína s priemerom 200 mm.  Z toho je zrejme čím vyšší je komín tým menší môže byť komínový prieduch a naopak. Účinnou alebo aktívnou výškou komína sa myslí výška od bodu napojenia vykurovacieho zdroja po vrchnú časť komína.  Výška komína závisí aj od ďalších činiteľov ako je poloha objektu vzhľadom k okoliu (svah ,stromy, vysoké  budovy, prevládajúci smer vetra atď.)

Napojenie dymovodu na komínové teleso

Spojenie  tepelného zdroja – krbu, kotla, pece s komínovým telesom sa riešia pomocou dymovodu, ktorý ma plynule odvetrať dymové plyny do komína. Dymovod musí byť vyrobený z kvalitného materiálu určeného na tento účel. Priemer dymovodu musí byť blízky veľkosti  komínového prieduchu. Pri otvorených krboch musí byť uhol napojenia minimálne 45 stupňov a dymovod ma viesť čo najkratšou cesto do komína. Pri krbových vložkách, kotloch a peciach nie je podmienkou ak výrobca neuvádza inak. 90 stupňové napojenie zabraňuje zatekaniu kondenzátu  „dechtu“ do dymovodu a ďalej do vykurovacieho zdroja  a tak predĺži ich životnosť. Výška napojenia od podlahy závisí od technických parametrov vykurovacieho zdroja v závislosti na možnosť kombinácie šamotových rúr v komínovom telese.

Materiál a montáž

Komínové teleso musí byť postavené na pevnom betónovom základe. Pre kvalitné prevedenie montáže je nevyhnutná úplná kompletnosť zostavy komínového systému podľa odporučenia výrobcu. Pri vynechaní niektorých segmentov komínového systému alebo ich nahrádzaním inými materiálmi nevhodnými na tieto účely je veľkou pravdepodobnosťou že po niekoľkoročnom používaní sa prejavia poruchy na komínovom telese, ktoré  komín znehodnotia alebo úplne vyradia z prevádzky. Pri nedodržaní montážneho návodu alebo zámene materiálov si zákazník v prípade poruchy komínového telesa nemôže  uplatniť záruku, ktorá sa pri komínových systémoch pohybuje až do 30 rokov. Najčastejšie vynechanými segmentami sú – kondenzačná jímka, mriežka spodného odvetrania, Meidingerova hlavica, kónická hlava a zámena tvrdenej izolačnej vaty za iný materiál. Montáž komínového telesa je preto lepšie prenechať odborníkom ktorí sú zaškolení výrobcom komínových systémov.

Rekonštrukcia starých komínov

Jednou z možností je vyvložkovanie komínového telesa flexibilnou alebo pevnou antikorovou vložkou, ktorá sa do komínového telesa osadí po jeho vyfrézovaní. Výhodou tejto rekonštrukcie je minimálny zásah do komínového telesa aj do objektu domu. Komínové teleso ktoré sa ide frézovať musí byť hlavne nad strešnou časťou pevné stabilné nezvetrané a nerozpadnuté aby zvládlo operáciu frézovania.

Druhou možnosťou je demontáž starého komína do výšky budúceho napojenia dymovodu vykurovacieho zdroja.  Spodná stará neaktívna časť zostáva, na ktorú sa následne napojí nová aktívna časť ktorú tvorí trojzložkový komínový systém s novým 90/45 stupňovým napojením. Ďalej sa pokračuje ako pri stavbe nového komína. Komín je nutné osadiť mriežkou spodného odvetrania a ukončiť Meidingerovou hlavicou s čiapkou alebo otočným antikorovým kohútom ktorý zabráni prenikaniu vody do komína. Výhodou tohto riešenia je totožná funkčnosť a životnosť s porovnaním s novým komínom.  Úspora môže byť značná hlavne ak neaktívna časť, ktorá sa nemusí búrať pokračuje do nižších poschodí alebo pivnice. Nevýhoda – pri rekonštrukcií komína týmto spôsobom je zásah do objektu náročnejší pretože sa jedná o zbúranie a nové postavenie komína + oplechovania.

Poruchy komínových telies

Vlhnutie komína, fľaky na komíne

Jednou z častých porcúh je vlhnutie komínového plášťa. Príčinou býva najčastejšie, že v komíne dochádza k rosnému bodu. Tzn. Že teplota odchádzajúcich spalín je nízka a kondenzuje pri styku so studeným komínovým plášťom. Táto porucha vzniká takmer výlučne u komínov jednovrstvových. Riešením je vyvložkovanie komína odpovedajúcou vložkou podľa druhu paliva.

Dechtovanie komína

Príčina je úplne rovnaká ako pri vlhnutí komína, rozdiel je ten, že dechty vznikajú pri spaľovaní tuhého paliva, a to kombináciou malého odberu tepla zo spotrebiča so studeným komínom(jednovrstvovým). Druhou hlavnou príčinou je kúrenie bez prístupu vzduchu (tzn. že klapka prívodu vzduchu je zatvorená). Stáva sa to najmä pri používaní kotlov ústredného kúrenia. Teplota spalín je zrazená na spodnú hranicu a nespálené zvyšky paliva sa pri styku so studeným komínom kondenzáciou premieňajú na decht. Tento môže byť obsiahnutý ako v komíne, tak aj v spotrebiči. Riešenie: Vyvložkovanie komína, zvýšenie prevádzkovej teploty kotla (zväčšiť odber tepla osadením akumulačného zásobníka UK), kúriť s pootvorenou klapkou prívodu vzduchu. Upozornenie: Decht je nespálené palivo, ktoré nebolo využité na ohrev. 

Slabý ťah komína

Táto porucha vzniká, keď na komín je pripojený spotrebič s príliš veľkým výkonom, alebo vplyvom dechtovania sa jeho prierez zúžil na toľko, že obmedzil prevádzku kotla. Komínový ťah sa dá zvýšiť tromi spôsobmi:

  • Zväčšiť priemer komína
  • Zvýšiť účinnú výšku komína
  • Použitím komínového ventilátora
  • Kombináciou uvedených možností

Zväčšiť prieduch je možné frézovaním a následným vložkovaním, zvýšenie komína jeho nadstavením.

Spotrebič dymí, zle horí

Komín alebo spotrebič je zanesený. V prípade, že vyčistenie nepomôže, znamená to, že je nedostatočný ťah. Okrem hore uvedených príčin sa často stáva, že užívateľ prevádzkuje spotrebič na 1/3 alebo 1/4 výkonu, komín sa neprehreje a nezíska požadovaný ťah. Ďalšou príčinou tiež býva, že kotolňa je hermeticky uzatvorená a nie je zabezpečený prístup atmosférického vzduchu. 

Chyby komínového telesa zavinené neodbornou montážou.

 

Údržba a čistenie komína

Každý komín je nutné tiež pravidelne kontrolovať a čistiť. V dobre postavenom izolovanom komíne s hladkou stenou bez prechodu a odklonou sa usadzuje málo sadzí, napriek tomu sa na čistenie a vymetanie sadzi nesmie zabúdať. Čistenie komínov sa prevádza podľa druhu paliva a typu komína najmenej však 1-krát ročne (plyn), 3-krát ročne pri tuhom palive. Spotrebiče nad 50 kW majú túto povinnosť častejšie

 

Vyhorenie komína

 

Revízna správa komína

Pri spustení objektu do prevádzky je majiteľ povinný nechať si preskúšať komín, osobou odborne spôsobilou (revízny technik komínov), jeho spôsobilosť k prevádzke. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je tento priestupok sankcionovaný vysokými pokutami a je tiež dobrým dôvodom neplnenia poistenia poisťovňou v prípade nehody.